The Swing at the “End of the World”

3 ที่เที่ยวน่าไป ควรใส่ใน Bucket List

ในชีวิตนี้ไม่ว่าใครก็คงมี Bucket List ที่ต้องทำให้ได้ก่อนตาย ไม่ว่าจะเรื่องกิน เรื่องเที่ยว หรือเรื่องอะไรก็ตาม ผมเองก็มีเหมือนกัน…

Continue Reading